Foreningens vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Hinnerup den 31. januar 1987 og ændret ved generalforsamling den 31. marts 1990. 

§ 1: Foreningens navn er Venskabsforeningen Danmark - Burkina Faso og dens hjemsted er Hinnerup. 

§ 2: Foreningens formål er at virke for et dansk-burkinsk samarbejde til gavn for begge landes befolkninger. 

§ 3: Som medlemmer kan optages personer og institutioner der kan tilslutte sig § 2. 

§ 4: Hver medlem/institution betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen det kommende år. Man har én stemme pr. medlemsskab. 

§ 5: Foreningen repræsenteres af en bestyrelse på mindst tre medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand/forkvinde, en næstformand/næstforkvinde, en kasserer og en sekretær. Generelforsamlingen bestemmer antallet af bestyrelsesmedlemmer ud over tre. Generalforsamlingen vælger mindst to suppleanter i prioriteret rækkefølge. Disse indtræder i bestyrelsen, såfremt medlemmer af denne varigt eller midlertidigt er fraværende. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter bør indkaldes til hvert møde. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når tre bestyrelsesmedlemmer, henholdsvis suppleanter er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet. Medlemmer af foreningen uden for bestyrelsen kan deltage i møder med taleret, men uden stemmeret. 

§ 6: Foreningen tegnes af formanden/forkvinden (eller i denne fravær næstformanden/næstforkvinden) samt yderligere et medlem af bestyrelsen. 

§ 7: Foreningens regnskabsår er den 1. januar til den 31. december. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen, som dog kan uddelegere beslutningen til bestyrelsen. 

§ 8: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i hvert års første kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved ikke-anbefalet brev til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, som mindsk skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden/forkvindens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Planer for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af det årlige kontingent
  7. Valg af bestyrelse og revisor 
  8. Eventuelt 

Yderligere dagsorden skal være bestyrelsen hænde senest en uge inden generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes med mindst tre ugers varsel af bestyrelsen eller på begæring af mindst en tredjedel af medlemmerne. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et medlem - dog således at intet medlem kan afgive mere end tre stemmer inklusiv medlemmets egen stemme. 

§ 9: Ændringer af nærværende vedtægter kan foretages på en generalforsamling, såfremt ændringsforslaget fremgår af den udsendte dagsorden og vedtages med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte. 

§ 10: Foreningen kan ophæves, dersom det vedtages på to på hinanden følgende hver for sig indkaldte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, på samme vilkår som de i § 9 anførte. I dette tilfælde kan fuldmagt ikke benyttes. Ved foreningens ophævelse fordeles dens midler i henhold til § 2 efter bestyrelsens beslutning.